Obchodní podmínky

1. Fyzická osoba

Lukáš Kohel

se sídlem:

Včelařská 1929/7e

733 01, Karviná-Hranice

IČO: 73083411


zapsaný u Úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Karviná

Bankovní spojení: 296597538/0300 - ČSOB

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.. 2. Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení objednávky administrátorem internetového obchodu emailem (popř. telefonicky), a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (emailová rekapitulace provedené objednávky do systému není potvrzením objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží, přeprava, způsob a termín doručení. Toto datum musí být současně uvedeno na faktuře, či jeném daňovém dokladu, který slouží zároveň jako záruční list.


3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat či zakázkově vyrobit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Nevyzvednutí zásilky zákazníkem:

Pokud úmyslně nepřevezme kupující zaslanou zásilku od přepravní služby, v budoucnu si vyhrazujeme právo takového zákazníka odmítnout a jeho další případnou objednávku smazat, nebo trvat na platbě převodem. Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění Vám vznikla povinnost předmět koupě, v souladu se smlouvou, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Pokud zaslané zboží bude bez důvodu nepřevezato, jsme nuceni vymáhat na Vás dlužnou částku za poštovné a balné, které činí 104 Kč s DPH nebo 129 Kč s DPH (včetně doběrečného)  pro zásilky v ČR (viz způsob odběru v košíku, je-li účtováno dle povahy zásilky v košíku). Tato pohledávka bude v případě neuhrazení podstoupena, nebo bude řešena právní cestou.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

- bez udání důvodu,
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb.(více v dalších bodech). V souladu s uvedeným zákonem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

- Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvyodesláním e-mailu, kde v předmětu uvedete: Odstoupení od kupní smlouvy + číslo objednávky, nebo faktury. Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakty. Doporučujeme zboží zasílat tak, aby nedošlo k jeho poškození, tzn. pokud je to možné v jeho původním ochranném obalu.

- K odstoupení od kupní smlouvy je možné v případě, že prokážete, že konkrétní zboží bylo zakoupeno u nás (např. daňovým dokladem, výpisem z účtu) či jakkoliv jinak. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.).

- V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v zákonné 14 denní lhůtě, je kupující povinen zajistit přepravu zpět k prodávajícímu na své vlastní náklady.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku bod d) nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba). Zda se jedná o zboží této povahy je vždy uvedeno u konkrétního produktu. V případě, že po obdržení zboží na objednávku si jej zákazník bude požadovat dále upravit, je to samozřejmě možné, avšak s nutností vyčíslení vzniklých vícenákladů s tím souvisejících.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za zboží vráceny stejným způsobem, jakým bylo uhrazeno, pokud nebude dohodnuto jinak. To vše nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení a kontroly. V případe nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.


5. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Předpokládaná doba dodání je zákazníkovi avizována před provedením jeho objednávky, proto jejím provedením akceptuje avizovanou dobu dodání.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího, a to jako uvedení adresy dodání zákazníkem při provádění objednávky přes zásilkový obchod. V případě neuvedení adresy dodání je považována jako adresa dodání fakturační adresa. Zpravidla je doprava zajištěna kurýrní službou. V případě dobírkových balíků je využívána kurýrní služba, kdy zákazník platí za zboží při jeho převzetí. Doporučuje se pokud je to možné si zboží ihned při převzetí zkontrolovat, jelikož pak jsou těžce uznatelné a dokazatelné škody způsobené při přepravě. Kupující má možnosti si v okažiku převzetí zboží zkontrolovat, že je v bezvadném stavu. V případě, že je obal či obsah zásilky poškozen, je nezbytné tuto skutečnost uvést na přepravní list doručující společnosti. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje návod na používání výrobku. Rozvoz zboží zajišťuje prodávajcí po celé České republice.

6. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamační podmínky nebo ZDE.

7. Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový zásilkový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

8. Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto:

 

a) dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost),

b) předem bankovním převodem,

c) případně při dodání na dobírku platební kartou přes platební terminál u kurýrní služby (pokud tuto službu kurýrní spužba poskytuje).

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@panskatrika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/adr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi fyzickou osobou Lukášem Kohelem a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí ustanoveními občanského zákoníku. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice e-shopu panskatrika.cz, si Lukáš Kohel vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.panskatrika.cz .

 

Reklamační podmínky

1. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, předmět plnění opraven nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba 24 měsíců je všem osobám, používajícím výrobek pro nepodnikatelské účely. Pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR nebo výrobce. Záruční doba uvedená na našich internetových stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO). V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,

- přiměřeným snížením kupní ceny,

- náhradním dodáním zboží,

- odstoupením od kupní smlouvy, nejsou-li 3 výše uvedené možnosti možné.

 

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne prodávající, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte kvalitní obaly. V případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

2. Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup:

Před samotným zahájením reklamačního procesu ze strany kupujícího kontaktujte prodávajícího emailem nebo telefonicky o vzniklém problému.

Je pravidlem, že 90 % reklamací a stížností lze rychle vyřídit ke vší spokojenosti pouze po telefonické domluvě. Tzn. zasláním ihned nového zboží, popř. okamžitou opravou poškozeného zboží.

V případě, že nedojde ke shodě, prosíme o následující postup:

Proveďte zápis o škodě s přesným popsáním vady, a to napsáním e-mailové zprávy s předmětem Reklamace + číslo objednávky nebo faktury a zašlete na info@panskatrika.cz. Po doručení a přečtění Vašeho e-mailu Vám bude zasláno emailem potvrzení o jejím přijetí s přidělením kódu reklamace, například R2021099. Stav a průběh reklamace si můžete vyžádat přes emailovou adresu info@panskatrika.cz

 

Zašlete zboží na adresu požadovanou prodávajícím včetně označení zásilky přiděleným kódem reklamace. Ve vlastním zájmu, prosíme, zasílejte reklamované produkty určené prodávajícímu na přesnou doručovací adresu, aby došlo ke zkrácení doby reklamace. Zboží zasílejte pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do naší provozovny.

3. Neoprávněná reklamace zboží

Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením autorizované servisní organizace dané značky.

Přejeme příjemný nákup a pohodlné nošení produktů z www.panskatrika.cz